ვაკანსია N 20874


 გარემოს დაცვა


 6 თვე
 სრული
 სატყეო
 უმაღლესი
-მართვის მოწმობა
-საქართველოს ტყის კოდექსის ცოდნა
-კომუნიკაბელურობა
-გუნდურად მუშაობის უნარი
-პასუხისმგებლობის გრძნობა
-სხვა - ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს #242 დადგენილების ცოდნა;
-სხვა - ,,ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის # 366 დადგენილების ცოდნა
-ინგლისური - ან
-რუსული
-MS Office